چگونه فلومتر مناسب را انتخاب کنیم؟

چگونه فلومتر مناسب را انتخاب کنیم؟

شرکت کنترل انرژی ایرانیان تولید کننده فلومتر و کنتور های آب هوشمند مگنتیک و اولتراسونیک

مشاوره فنی و فروش محصولات ابزار دقیق

تولید کننده و فروش فلومترهای التراسونیک کلمپی، فلومتر الکترومغناطیسی، فلومتر التراسونیک داپلر و اینزرشن و  فلومتر آلتراسونیک پرتابل 

هدف از استفاده فلومتر در صنایع چیست؟

فلومتر ها برای سنجش دبی جرمی یا دبی حجمی سیال بصورت وسیع در پروسه های صنعتی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از ملاحظاتی که در مورد استفاده از جریان سنج وجود دارد، نوع جریان است که می‌تواند کانال باز یا مجرای بسته باشد. چندین ویژگی مهم وجود دارد که باید هنگام تعیین اثربخشی یک فلومیتر مورد بررسی قرار گیرد.

برخی از ویژگی های فلومتر:

 1. نظارت از راه دور
 2. نوع داده‌ها
 3. تعداد دفعات جمع‌آوری

روش هایی جهت انتخاب نوع فلومتر در پروسه مورد نظر

انتخاب فلومتر تصویر اول

 1. نوع سیال و نوع ماده عبوری
 2. رنج کاری فشار و دما
 3. چگونگی و نقشه پایپینگ و انتخاب نصب بهینه
 4. رنج اندازه گیری مورد نیاز و مطابقت با فلومتر انتخابی و دقت کاری مد نظر
 5.  واحد اندازه گیری مد نظرمشتری

اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن

برای انتخاب مناسب فلومیتر و سایز آن و نیز دانستن اندازه‌گیری صحیح جریان، به دست آوردن اطلاعات اساسی، شرایط پروسه و محیط پیرامون الزامی است. همچنین توجه به مواردی از جمله نوع کاربری تجهیز، ساختار فیزیکی سیال، ساختار شیمیایی سیال، جهت نصب، جنس لوله‌ها، میزان خورندگی سیال و تغییرات آب و هوایی بسیار مهم است.

بسیاری از کاربرد ها طوری هستند که از مشخصات فیزیکی آنها اطلاعات بسیار کمی در دسترس است. بهترین راه حل در این سری از کاربردها از طریق حدس و گمان است. حتی در زمانی که اطلاعات سیال در دسترس است بازهم در شرایط عملیاتی و در هنگام کارکرد فلومتر، ار آنچه هنگام انتخاب آن در نظر گرفته شده است متفاوت است. بنابراین بسیاری از فرایندها به خوبی و در نزدیکی شرایط عملیاتی مشخص نشده و لذا محدوده در نظر گرفته شده برای دبی سنج و آنچه در عمل وجود دارد متفاوت است. بنابراین با توجه به موارد مذکور، احتمالاً مشکلات اصلی فلومتر، مربوط به عدم تعریف صحیح از شرایط سازینگ و خواص سیال می باشد.

اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در پروسه مورد نظر بسیار مهم اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺒﺎه آن موجب اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت بسیاری ﻣﯽﺷﻮد. با توجه به طراحی ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ، این ابزار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ. ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺖ ﺑﻮدﺟﻪ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

مهمترین معیارهای انتخاب فلومتر

از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر انتخاب جریان سنج‌ها می توان به دقت و اطمینان‌پذیری آن‌ها اشاره نمود. اندازه‌گیری غیر دقیق موجب خسارت زدن به تجهیزات و محصولات کارخانه می‌شود. با اندازه‌گیری دقیق، مقدار توزیع و یا ترکیب سیالات را مشخص می کنند و دقیقاً سود و زیان تولید را محاسبه کرد.

بطور کلی جریان سنج‌ها در دو نوع اساسی تقسیم‌بندی می‌شوند:

 • جریان سنج‌هایی که در مسیر جریان هستند
 • جریان سنج‌هایی که از لوله منشعب شده‌اند

انتخاب جریان سنج مناسب نیازمند دانستن شرایط عملیاتی فرآیند و نیازمندی‌های عملکرد بهینه تجهیزات از قبیل ملاحظات فنی و مختصات نصب است.

چند نمونه از شرایط عملیاتی فرآیندها:

 • تخمین دبی حداکثر و حداقل فرآیند
 • دما
 • فشار عملکرد
 • خواص فیزیکی اعم از ویسکوزیته، دانسیته، فرسایش و خوردگی

از معیارهای دیگر ی که در انتخاب جریان سنج‌ ها مورد نیاز است، توجه به مزایا و عیوب آن‌ها در فرآیندها می‌باشد. مزایا و عیوب آنها براساس معیارهایی چون دقت، اعتماد پذیر بودن، قیمت خرید، هزینه نصب، هزینه مالکیت، سهولت استعمال، قابلیت اندازه‌گیری دبی مایع، بخار و گاز، محدودیت پذیری، تکرار پذیری، قابلیت نگهداری، حساسیت به لرزش، افت فشار، وجود اندازه‌های مختلف و غیره می‌باشد.

در حالت کلی باید دانست که هر جریان سنج یا دبی سنج، دارای یک سری ویژگی ها و مزایای خاص خود است و با پیشرفت در تولید مواد و ارتقا فرایندهای مترولوژی، مطالبات جدیدی به روی این‌گونه وسایل گشوده است. برای داشتن یک اندازه گیری صحیح، لازم است که سیال، جامدات یا حتی گازهای پراکنده در داخل سیال همگن بوده و به عنوان سیال تک فاز عمل کند. یعنی حرکت نسبی بین اجزای آن وجود نداشته باشد.

پارامتر‌ها و ویژگی‌های پر اهمیت در فلومتر

از جمله پارامتر‌ها و ویژگی‌های هیدرولیکی که در فلومتر‌ها بسیار پر اهمیت هستند، می توان به فشار، چگالی(ρ)، لزجت µ، سرعت ν، سطح جریان ، دما، رسانای الکترویکی، سرعت صوت، رسانایی صوتی، هزینه تمام شده و اعتبار یا محبوبیت برند اشاره نمود.

دو ﻣﻮرد هزینه و برند از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺪاوﻟﯽ هستند ﮐﻪ در هنگام فرایند انتخاب، ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از آﻧﻬﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ را در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد اولویت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ،  آن زمان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در نتیجه، اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮس ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و پشتیبانی ﻣﮑﺮر اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، هزینه ها افزایش می یابند و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ارزان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.

ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ ﮔﺮان قیمت ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ فلومترها ﮔﺮان قیمت ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن بصورت قابل توجهی در  هزینه ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ می ﮐﻨﻨﺪ، چرا که ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ آسانتراﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻤﯽ که در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ مصرفی در ﺻﻨﻌﺖ انجام شده است که طبق این بررسی ها اگر ﻓﻘﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدن ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ این انتخاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدش مناسب ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ و درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﻦآوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺮﺿﻪ اﺑﺰاﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ راهﺣﻠﻬﺎی ﺑﻬﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮔﺬﺷﺘﻪ دبی سنج ﻫﺎی اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪ وارد آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪداً اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. اﻣﺮوزه ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ، اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده از دبی سنج ها را ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ آﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﺎﻣﻼً ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﻗﺮار دارد. ﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﺠﻤﯽ

دو روش اﺻﻠﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﻻت، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺠﻤﯽ و ﺟﺮﻣﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺠﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺮﻣﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺮﻣﯽ ﺣﺠﻢ را از ﺟﺮم و ﺟﺮم را از روی ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام روش ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد، اﺟﺰای آن و ﻫﺪف از اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دارد.

انتخاب فلومتر مناسب

انتخاب فلومتر و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ:

در صورتی که فلومترها بصورت متناسب در کاربرد مورد نظر به کار نروند. ﺧﺮاب خواهند شد و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ نا ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﻤﺎﯾﺶ خواهند داد. ﺑﻪ طور ﻣﺜﺎل، ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ رﺳﺎﻧﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎزﻫﺎ ﯾﺎ دوﻏﺎب را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ فلومیترها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی :

ﮔﺎزﻫﺎ: فلومترهای ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ، ﺟﺮﻣﯽ ﺣﺮارﺗﯽ، التراسونیک ، ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻮرﺑﯿﻨﯽ.

ﻣﺎﯾﻌﺎت: ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎی مغناطیسی، ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ، ﺟﺮﻣﯽ ﺣﺮارﺗﯽ،التراسونیک ،ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻮرﺑﯿﻨﯽ.

دوﻏﺎبﻫﺎ : ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎی مگنتیک، ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ، التراسونیک، ﺑﺮﺧﯽ اﻧﻮاع ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ.

ﺑﺨﺎرﻫﺎ: ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎی ورﺗﮑﺲ،اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ، دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ، ﺷﯽء ﺷﻨﺎور.

ﺧﻮاص ﺳﯿﺎﻻت

داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮاص ﺳﯿﺎل ﻣﻮرد اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، در زﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 • نوع سیال نوع ماده عبوری ( ﻣﺎﯾﻊ، ﮔﺎز، دوﻏﺎب ﯾﺎ ﺑﺨﺎر و…)
 • ﭼﮕﺎﻟﯽ
 • وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ
 • دﻣﺎ
 • ﻓﺸﺎر
 • ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺧﺎرﺟﯽ درون آن، ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺣﺒﺎبﻫﺎی ﻫﻮا
 • دﯾﮕﺮ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ
 • ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﺮﯾﺎن
 • ﭘﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﭘﺮ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل
 • ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن (ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ)
 • ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎل

ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اطلاع داشته باشیم و  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ
 • اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪ
 • جنس لوله
 • محیط پیرامون
 • کارکرد ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ در زاوﯾﻪ ﺧﺎص

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ

مشخصات دقت، تکرار پذیری و رنج اندازه گیری از عوامل تأثیرگذار در انتخاب بهینه می باشد.

مشخصه دﻗﺖ:

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﯾﮏ ﻓﻠﻮ ﻣﺘﺮ دﻗﺖ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ از دﻗﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی:

ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی، ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. دﻗﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﺮار دارد اﻣﺎ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﺪارد. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﯾﮏ ﻓﻠﻮسنج اﻏﻠﺐ ﺣﺘﯽ از دﻗﺖ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

رﻧﺞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی:

اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﻣﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎل را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﮏ ﻓﻠﻮوﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻧﺞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻮﺟﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

قیمت فلومتر

شرکت کنترل انرژی ایرانیان با عنوان تولید کننده فلومتر و کنتورهای آب هوشمند و نیز تجربه ۱۷ سال فعالیت در حوزه تجهیزات ابزار دقیق، آماده مشاوره و فروش تجهیزات سنجش فلوی سیال می باشد. برای خرید فلومتر و اطلاع از لیست قیمت فلومتر التراسونیک یا فلومتر مغناطیسی با کارشناسان ما در واحد فروش  به شماره تماس ۴۷۶۲۴۴۴۴ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

controlenergyadmin