نقش کنتور هوشمند در کاهش مصرف آب کشاورزی

نقش کنتور هوشمند در کاهش مصرف آب کشاورزی

شزکت دانش بنیان کنترل انرژی ایران تأمین کننده و تولید کننده کنتور هوشمند مغناطیسی چاه های کشاورزی Electromagnetic Smart Water Meter و فلومتر الکترومغناطیسی Electromagnetic Flowmeter کنتور هوشمند چاه کشاورزی محدویت آب در سرزمین های کم آب، واژه‌ نام آشنایی…