آرگون Argon چیست؟

آرگون Argon چیست؟

معرفی و بررسی اجمالی  Argon Gas یک گاز نجیب است. گازهای نجیب شش عنصر در گروه هجده جدول تناوبی هستند. جدول تناوبی چگونگی مرتبط بودن عناصر شیمیایی را نشان می دهد. گازهای نجیب گاهی اوقات گازهای بی اثر  نیز نامیده می…