شرکت کنترل انرژی ایران تولید کننده جریان سنج های سیالات هست که در کل دنیا با نام فلومتر شناخته می شود؛ که بعضاً به آن ها  واژه کنتور هم اطلاق می شود. اما واژه کنتور مناسب نمی باشد؛ چون  کنتور میزان حجم را اندازه گیری می کند،  اما  فلومتر میزان سرعت یا شارش آب یا نفت یا بنزین را نشان می دهد. فلومترهای تولیدی کنترل انرژی ایران، علاوه بر سرعت، حجم مصرفی عبوری مثبت و منفی را نیز نشان می دهد. زیرا در بعضی از صنایع ،علاوه بر اندازه گیری دبی مثبت، نیاز هست که دبی منفی نیز اندازه گیری شود مانند صنایع نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی که در آنها  هم میزان رفت و هم برگشت دبی مهم است که دبی مثبت + و دبی منفی  – نیز گفته میشود.