تعمیرات فلومتر مغناطیسی

تعمیرات فلومتر مغناطیسی

تعمیرات تجهیزات تخصصی انواع فلومتر و ابزار دقیق کنترل انرژی ایران

 

شرکت کنترل انرژی ایران تولید کننده انواع جریان سنج یا فلومتر مغناطیسی و آلتراسونیک و تجهیزات تله متری و اتوماسیون صنعتی در ایران میباشد. متخصصان و کارشناسان فنی تعمیرات با تجربیات بالای خود در کنترل انرژی ایران در بخش تعمیرات تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده در صنایع آب و فاضلاب، نفت، گاز و پتروشیمی و …  از برندهای روزمونت، یوکوگاوا، ABB، اندرس هاوزر، زیمنس  و …  آماده ارائه خدمات و کمک به تعمیر و نگهداری میباشند.

شرکت مجهیز به آزمایشگاه کالیبراسیون انواع جریان سنج، تعمیرات و اصلاح رنج فلو می باشد. در صورت تمایل برای مشاوره رایگان در مورد نصب جریان سنج و راه اندازی، تعمیر فلومتر با کارشناسان و گروه فنی ما در شرکت تماس حاصل فرمایید.

مرکز تعمیرات و خدمات فلومتر

تعمیرات انواع فلومتر از برندهای جهانی

تعمیر فلومتر های مغناطیسی

تعمیرات فلومتر های التراسونیک و  ورتکس

تعمیر کنتور هوشمند الکترومغناطیسی چاه کشاورزی

تعمیرات  تجهیزات ابزار دقیق کمپانی Endress Hauser 

تعمیرات تجهیزات ابزار دقیق کمپانی Siemens

مقدمه ای بر فلومتر

یکی از مهمترین پارامترهای قابل اندازه گیری صنایع در عصر حاضر، سنجش فلوی سیالات می باشد. از جمله مهترین صنایع که کاربرد فلومتر در آن ضروری است، میتوان به صنعت آب و فاضلاب اشاره نمود. در این صنعت، سنجش مقدار دبی آب در ورودی شبکه از اساسی ترین مباحث مربوط به علم مترولوژی می باشد.

وجود داده های دقیق حاصل از این اندازه گیری، می تواند منتجر به تصمیم گیری صحیح و به موقع در مدیریت تقاضا و مدیریت علمی شبکه های آبرسانی گردد. به این جهت انتخاب دبی سنج با کیفیت و اجرای صحیح اندازه گیری جریان را می توان آیینه تمام نمای دانش مدیران بهره برداری و میزان آگاهی آنان درباره بهره برداری علمی شبکه های آبرسانی دانست.

فلومتر آب چیست؟

فلومتر آب ابزاری برای اندازه گیری میزان عبور آب از طریق یک لوله است. روش ها و تکنولوژی های گوناگون برای اندازه گیری دبی آب ساخته شده اند. اما با توجه به بودجه و لزومات تعمیر و نگهداری از بین آنها فلومتر مناسب را انتخاب کرد.

برای اندازه گیری فلوی آب چهار نوع اصلی فلوسنج وجود دارد:

تعمیر فلومتر (دبی سنج)

فلومترهای آب پس از گذشت یک مدت زمان دچار ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ میشوند که بدنبال این امر، فلومترها ﺑﺎزدﻫﻲ اولیه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ. بدنبال طراحی و ساخت فلومتر های الکترومغناطیسی، روش های دبی سنجی دیگری مانند فلومتر های التراسونیک Ultrasonic Flowmeter، فلومتر های توربینی  Flowmeter Turbine و غیره نیز تولید گردید. ولی در واقعیت و طبق بررسی های انجام شده، تاکنون هیچکدام از روش های اندازه گیری فلو، نتوانسته اند به جهت دقت و قابل اعتماد بودن با فلومتر های مغناطیسی برابری نمایند.

تعمیر فلومتر (دبی سنج)
مجهز به آزمایشگاه کالیبراسیون ابزار دقیق، تعمیر فلومتر و تجهیزات ابزار دقیق

فلومتر ها تا چه مدت اندازه گیری دبی را بطور دقیق انجام میدهد؟

این امر ﺑﻪ موارد زﻳﺎدی وابسته است. از مهمترین آنها می توان به مواردی چون:

  • ﻛﻴﻔﻴﺖ آب مورد اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
  • ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن
  • ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻲ آب
  • ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  • ﺧﻮرﻧﺪهای حمل شده با جریان

تشخیص عملکرد مناسب دبی سنج

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ دبی سنج فقط از طریق آزﻣﺎﻳﺶ و تست آن امکان پذیر اﺳﺖ. ﻧﮕﻬﺪاری دبی سنج مطابق با برنامه های آن امری پیچیده است. چرا که ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی مکرر اﺳﺖ و ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻧﻈﺮ کاربران، ﻓﻠﻮمیترها ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ بعدها درگیر ﻫﺰﻳﻨﻪ های اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﻲ دﻗﺘﻲ اندازه گیری فلومیتر ﻧﺸﻮد. اندازه گیری دقیق دبی آب ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیی مانند آب و ﻓﺎﺿﻼب بسیار مهم و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺰاﻳﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺰاﻳﺎی اﻗﺘﺼﺎدی بسیاری را در پی دارد. در صورتیکه ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ بوقت خود، انجام نشود، صنایع و ﺷﺮﻛﺖهای بسیاری مخصوصاً آب و ﻓﺎﺿﻼب که اندازه گیری دبی آب در آن بسیار مهم است، ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. درصورتیکه برنامه تعمیر فلومترها ﺑﺪون تست آن انجام شود، مسلماً ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ممکن است ﺑﻴﺶ از ﺿﺮری ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.

ﻫﺮ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﺖ ﺷﻮد؟

برای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های تعمیرات فلومتر توجه کردن به فاکتورهایی مانند مقدار آب مورد استفاده، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب مصرفی، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن جریان سنج از ﺧﻂ و تست آن و ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻤﻴﺮات فلومیتر ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺟﻮاب واﺣﺪی ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﺮد. بنابراین ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺎﻳﺪهﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

چه مشکلاتی نشان دهنده ی عملکرد نامناسب فلومتر است؟

  • عدم روشن شدن فلومیتر روشن
  • مشکل در پروتکل ارتباطی جریان سنج
  • خطا در فیدبک جریانی یا ولتاژی
  • روشن نشدن نمایشگر دبی سنج
  • و…

 

controlenergyadmin