شرکت کنترل انرژی iec
مهندسی ابزار دقیق چیست؟

مهندسی ابزار دقیق چیست؟

  مهندسی ابزار دقیق چیست؟   ابزاردقیق Instrumentation و کاربردهای آن ابزار دقیق به شاخه ای از مهندسی گفته میشود که با اندازه گیری و کنترل سروکار دارد. که مطابق گفته ISA یا انجمن ابزاردقیق آمریکا به نام سیستم های…