مهندسی ابزار دقیق چیست؟

مهندسی ابزار دقیق چیست؟

مهندسی ابزار دقیق چیست؟ ابزاردقیق Instrumentation و کاربردهای آن ابزار دقیق به شاخه ای از مهندسی گفته میشود که با اندازه گیری و کنترل سروکار دارد. که مطابق گفته ISA یا انجمن ابزاردقیق آمریکا به نام سیستم های اتوماسیون نیز…