سیستم اسکادا (SCADA) چیست؟

سیستم اسکادا (SCADA) چیست؟

سیستم اسکادا (SCADA)  کنترل انرژی ایرانیان (دانش بنیان) تولید کننده فلومتر الکترومغناطیسی، فلومتر التراسونیک، تجهیزات تله متری، RTU، کنتورهای هوشمند مغناطیسی چاه کشاورزی و تولید کننده تجهیزات منطبق بر GSM/GPRS ، انواع سطح سنج سیستم اسکادا SCADA چیست؟ اسکادا (SCADA) بر گرفته…