استانداردهای رایج صنعت ابزار دقیق چیست؟

استانداردهای رایج صنعت ابزار دقیق چیست؟

تولید و ارائه تجهیزات ابزار دقیق 

استاندارد چیست؟

به تمامی شرایط باید و نباید تجهیز مورد نظر، برای طراحی، تولید و نصب آن، استانداردهای تجهیز گفته میشود.

استانداردهای ابزار دقیق

فرد که به عنوان مهندس کنترل و ابزاردقیق و یا کارشناس این حوزه است، باید به نحو احسن با استانداردهای ابزار دقیق و P&ID  آشنا باشد.


اصلی ترین استانداردهای ابزار دقیق عبارتند از:

۱- سازمان استاندارد جهانی ISO

۲- انجمن مهندسین برق بین المللی IEC

۳- انجمن بین المللی برق و الکترونیک IEEE

۴- استاندارد آلمان DIN

۵- انجمن سواد و آزمون آمریکا ASTM

۶- انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ASME

۷- استاندارد ملی آمریکا ANSI

۸- انجمن نفت آمریکا API

معروفترین استانداردهای ابزار دقیق

۱- آزمون فشار هیدرواستاتیک برای فشار کاری ۲۵۰۰-۱۵۰ پاسکال مربوط به ASME & ANSI
۲- استاندارد برای Valve ها، Flange ها مربوط به استانداردهای B16.46، B16.5، B16.44، B16.33، B16.10

استاندار های ساخت فلومتر

شرکت کنترل انرژی ایرانیان در طراحی و ساخت فلومتر های الکترومغناطیسی و کنتور هوشمند چاه کشاورزی از استانداردها و پروتکل های تولیدی شرکت زیمنس استفاده مینماید. این دستگاه با استاندارد ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه کالیبراسیون کالیبره میگردند.

فلومتـر هـای التراسونیک تولیـدی ایـن شـرکت از منـوی فارسـی جهـت اعمـال و بهـره بـرداری آسان دسـتگاه برخوردار هستند. در این دستگاه دیتالگـر GPRS/GSM بـه صـورت داخلـی جهت مانیتورینـگ و کنتـرل دبی خطـوط بـه صـورت لحظه ای و آتلاین تعبیـه شده اسـت. فلومتر آلتراسونیک مذکور توسط اسـتاندارد MFC-ASME-5M اروپـا در آزمایشـگاه کالیبراسـیون کارخانـه این شـرکت کالیبــره می گــردند.

 

controlenergyadmin