شرکت کنترل انرژی iec

چارت سازمانی

چارت سازمانی کنترل انرژی ایرانیان

بخش مدیریت شرکت کنترل انرژی ایرانیان

امیر داورمنش

امیر داورمنش

مدیر عامل

سجاد عجب شیری زاده -

سجاد عجب شیری زاده

رئیس هیئت مدیره

مقصود داورمنش

مقصود داورمنش

نائب رئیس هیئت مدیره

علی عجب شیری زاده

علی عجب شیری زاده

عضو هیئت مدیره

سینا آریا

سینا آریا

عضو هیئت مدیره

بخش اداری

حامد پوردیبا
رضا فروتن
اباصلت لطفی
حیدر وحدت
فائزه رستمی
حشمت

واحد تولید

عجب شیری سجاد
بابک افشین
حمید صابرمند
عباس علیپور
علی شرقی
رضا رنجبری
بهزاد اسد زاده
رضا هاشمی
سهیل نائبیان
ناصر لطفی
میلاد ترابی
تقی ایمانی