چارت سازمانی

چارت سازمانی کنترل انرژی ایرانیان

بخش مدیریت شرکت کنترل انرژی ایرانیان

امیر داورمنش

امیر داورمنش

مدیر عامل

مقصود داورمنش

مقصود داورمنش

نائب رئیس هیئت مدیره

علی عجب شیری زاده

علی عجب شیری زاده

عضو هیئت مدیره

سینا آریا

سینا آریا

عضو هیئت مدیره

بخش اداری

حامد پوردیبا
رضا فروتن
اباصلت لطفی
حیدر وحدت
فائزه رستمی
حشمت

واحد تولید

عجب شیری سجاد
بابک افشین
حمید صابرمند
عباس علیپور
علی شرقی
رضا رنجبری
بهزاد اسد زاده
رضا هاشمی
سهیل نائبیان
ناصر لطفی
میلاد ترابی
تقی ایمانی